Page:Sibu Congkan Sanbian111-查繼佐-罪惟錄-60-44.djvu/83

此页尚未校对


宰趙南星知其賢調北臺盖異𢾗也甲子冬逆璫掃除正

人𠃔成與南中諸君子俱先後削籍崇禎初上以前維城

語心識其名召還北臺

 論曰𠃔成上牘為泰昌元年十二月也上踐祚方數月

 而語語如烛炤至扵杜旁落諭和𠂻戒SKchar心則預識

 客魏交結之祸謀國之忠SKchar神啓之矣更竒壮維城

 一豈七年促祚亦有先見之者乎惜乙科沮于格

 例而不盡𠃔成之用毅廟雖心識不䏻奪