Page:Sibu Congkan Sanbian115-查繼佐-罪惟錄-60-48.djvu/130

此页尚未校对


 柯維祺

柯維祺字竒純福建莆田人嘉靖二年進士授南京户部

主事未領牒引疾歸張孚敬修怨争論大禮諸臣奏開新

例凢京朝官請假𬨨三年者悉罷免維祺以孚敬同年概

在免中鞬𨵿著書絶意仕進其學以誠意為根躬行為基

粹然出扵正謂宋故正綂元人脩史㮣與遼金同列混内

外冠履之辨作宋史新編提宋為綱而遼金附焉𤅀國二

王臚諸帝紀之後宋諸臣(⿱艹石)酈瓊劉整夣炎之徒悉目

之為叛復作史記考要十夲以是正班氏之譏評漢書之

增損少孫之𥙷綴諸儒之紀載撰次莆陽文獻記家食五