Page:Sibu Congkan Sanbian115-查繼佐-罪惟錄-60-48.djvu/65

此页尚未校对


乃蹈襲名其文而原何又作賦以反之禎卿貌甚侵

血不華色一日訊道書若有得也盡謝棄𠩄為文章習養

生家則不成

𫟪貢字廷實山東歴城人也弘治九年進士𥘉授太常愽

士擢兵科給事中孝宗登遐劾太監張瑜太醫劉㤗高廷和

用薬之誤又劾太監苗建與保國公朱暉都御史史琳用

兵之失以不善事宦瑾出知衞輝嘉靖𥘉歴太常卿提督

四彛館時四彛文字体名地殊入館諸生學文師授貢徴

求故譯是正諸文以成一家之學通遠人之情累擢南京

户部尚書貢凨神藻雅與李北地何信陽皆以詩文為國