Page:Sibu Congkan Sanbian118-查繼佐-罪惟錄-60-51.djvu/42

此页尚未校对


餘載正統十四年䘚夀八十三謚文簡𥙊酒劉益謂淮好

訾毁同列或曰方正學尹昌𨺚許白雲之極刑皆出扵文

 論曰黄文簡生平止䖏分阿魯台一語推此可以料

 邊若夫方許䓁故自求死非文簡𠩄能賛一辞以其

 好訾毁故曲罪之而尹昌𨺚指方黄為奸頗似黄福

 然則坐吕震而死不淂稱誣