Page:Sibu Congkan Sanbian118-查繼佐-罪惟錄-60-51.djvu/79

此页尚未校对


金焦直𨽻貴池人建文元年為御史燕兵起尹昌𨺚上䟽

請譲位焦劾昌𨺚無人臣禮㝷陞刑部右侍𭅺又論李景

𨺚懐貮不可任壬午六月之變焦出亡留蜀後與王資同

徃河南死祥符

趙天㤗陜西三元人建文元年以明経為翰林院編脩

亡時衣葛因自稱葛翁又號天有子老死於蜀

鄭洽南直浦江人為翰林院待詔金川門開洽中堂匾額

無故堕地驚而逸去至蜀道病留公安茅菴中遂䘚

程亨山西澤州人張昺之親也為翰林院簡討京師䧟棄

家迯匿及昺𬒳族㝷抄亨家逮亨妻楊氏子禮禮妻張氏