Page:Sibu Congkan Sanbian120-查繼佐-罪惟錄-60-53.djvu/2

此页尚未校对


罪惟録列傳卷 --卷(⿵龹⿱一龴)二十六

  方外列傳⿰糹⿱丿㤙 -- 總

西番以僧為治因俗淂封不沼之治也職官猶存二氏其

猶神道設教之微意歟然國𥘉立法甚嚴不以皇覺寺故

有恕詞李仕魯之死于諌扶道力洪武二十四年礼部𫯠

勅㝎僧教三為禅為講法為瑜珈道教二為正一為全真

時天下寺𮗚府州縣許各存其一府額每四十人州縣次

减曰母與民溷䖏毋増减譯㝎佛藏道藏毋拜奏青詞毋

𥝠造符籙毋妄結善友毋増立菴堂毋奔走搆有

司䟽騙民財毋親故容隐毋許白蓮靈保火居妄𧺫名色