Page:Sibu Congkan Sanbian120-查繼佐-罪惟錄-60-53.djvu/22

此页尚未校对


  惺吉堅茂日瓦領禅伯廻光禅師

惺吉堅茂西僧也南京鷄鳴山在六朝時為北邱之地明

興大都城包之太祖逹功臣廟其上又創鷄鳴寺以為祀

神演法之𠩄立國子監鎮壓之舊時餘䰟𣻉魄徃上結為

黒氣氣觸人輙昏仆太祖異之服儒服幸廣業堂妖氣寂

駕囬復作乃迎西番有道行僧而惺吉堅茂與七僧俱来

結壇忽感天雨寳花之異壇塲上下黒氣充塞開合散聚

如来就食供事人役氣翳其身惟露頂額如此者七晝夜

始㓕是後不復為恠又西僧日瓦領禅伯永樂五年四月

望日上與禅伯徃𤫊谷寺𮗚向日塔影則黙禱曰佛果鍳