Page:Sibu Congkan Sanbian120-查繼佐-罪惟錄-60-53.djvu/8

此页尚未校对


  永𨺚一𥘉道成

永𨺚姑蘓施氏子刺血書華𫿞法華二經筆端岀舍利有

洪武二十五年大度僧就試三千餘人悉不習内典上

𣣔盡付法永𨺚願焚身為諸僧請命許之至雨華䑓望𨶕

再拜入龕索褚書偈取辦香書風調雨順四字語内臣曰

煩為奉上遇旱以此祈雨雨應秉炬自焚烟熖⿰冫麦 -- 凌空異香

撥人群鶴飛翔火餘龕頂歛舎利無算上乃悉宥三千餘

人罪悉度之他日大旱迎永𨺚香至天禧寺禱雨雨果大

至上曰此永𨺚雨也為御製落𩲸詩

一𥘉名純住持天禧寺太祖嘗詣寺問出家不了淂何罪