Page:Sibu Congkan Sanbian122-查繼佐-罪惟錄-60-55.djvu/62

此页尚未校对


  汪直𮧯瑛

汪直大藤峽猺種也初以叛𬒳籍直年数嵗都御史韓雍

奏閹之憲宗朝為昭徳宮内使以年小便𭶑得幸陞御馬

監同監葉逹以長河峒功辭賜乞陞其兄成錦衣衛一

户官部執不可直賛之淂特陞指揮僉事内臣辭賞乞陞

自達始成化十一年妖賊李子龍坐出入禁中與宫人亂伏

誅上鋭意𣣔知外事始立西厰任直刺事事侔東厰而勢

出其上恣羅織屢起大獄以為功加𡻕禄米閣臣啇輅兵

部尚忠等相継䟽直罪狀上恚曰一内監安淂天下安

危命内臣懷思詰責大臣諸大臣具数其罪還報立罷厰