Page:Sibu Congkan Sanbian123-查繼佐-罪惟錄-60-56.djvu/28

此页尚未校对


  黄䔥飬

黄蕭養南海冲鶴堡人貌浸𦕈一目有智数坐盗夥𭣣入

獄踰年𠩄卧竹床枯忽青漸生竹葉同禁者㕥為異徴計

匿利斧飰中斬獄凡十九人其黨艤舟待遁入海嘯聚群

盗旬月間至萬餘人扵是攻圍郡城官兵禦之輒為𠩄敗

城中饑幾不守都指揮使王清自高州引兵赴援時有小

艇故載柴及塩魚者急槳若避賊状官軍問賊蕭飬何在

言未脱口伏兵出柴中擒清盡殱其軍押清呼門清不従

罵賊死蕭飬既屢勝遂僣號称東陽王紀元據五羊驛為

行宮授僞官百餘人正統十四年命都督董興搃諸道兵