Page:Sibu Congkan Sanbian124-查繼佐-罪惟錄-60-57.djvu/42

此页尚未校对


  李自成

李自成生陕西延安府米脂縣為㕠泉堡馬户守忠之子

守忠無嗣禱於華山神示之夢曰吾令破軍星子汝晚

舉自成小名黄乘兇與従子李𬨨並豪浪亡其父貲負邑

紳艾氏子錢令晏子清嘗械而逰诸市又竊人羝羊為主

者𠩄撻見血妻韓滛其里人則盡殺滛者偕過亾𠂀州投

叅将王國為標兵國奉調索餉金縣兵譁自成手殺令及

國遂反崇禎二年帰府谷大盗王嘉㣧及安塞髙迎祥自

稱闖王自成附之称闖將自為隊嘉㣧迎祥别有傳于是合

諸賊流毒州縣七年自成䓁諸賊為SKcharSKchar陳奇瑜𠩄扼困于