Page:Sibu Congkan Sanbian124-查繼佐-罪惟錄-60-57.djvu/79

此页尚未校对


挾封秦王必正大言我等方洗賊名無尺寸之效安淂⿺辶䖏

爾崇封及可望入赤心走椘同盧郝等二十八家擁韓王

岀没隕陽山中稱尊改元自保

論曰豈非天㦲崇禎庚辰築拱極城于蘆溝橋南北門

 額題有順治永昌字様越四年𠩄輙見之豈非天㦲孩

 児兊坐眼上一刀及丁戊䓁䜟或曰當由後人偽為之

 按谷王橞時妄冀非分自㕥我高皇苐十八子應䜟十

 八孩児云云則䜟實先有之而誤認不致真非後⿰飠⿱𠂉布 -- 飾

 之也永不永昌䜟又胡為㢤古射天及射日皆不終雖

然紅蛇叢死淂附白帝子之斬亦厚幸矣又按檀信貴