Page:Sibu Congkan Sanbian126-查繼佐-罪惟錄-60-59.djvu/121

此页尚未校对


以二詩其一云何彼穠穠花自紅歸車獨别洱江東鴻臺燕

苑難經目風刺霜刀昜塞胷雲舊山高連水遠月新春叠

與秋重淚珠恰似通宵雨千里𨵿河幾處逄後寳聞高皇

帝開基金陵𫯠表歸欵降詔答慰之時有女巫道歌曰莫

道君爲山海主山海咲諧諧園中花謝千萬朶别有明王来

寳數日卒子明嗣洪武十四年授以宣慰使明年春破善

闡梁王自鴆明遣使張元亨馳書頴川西平麾下一再請

𫯠正朔而不入版傅沐二将軍不許分兵宵縁㸃蒼顛繞

出下関之背先樹旗幟遲明叚兵驚潰大軍筞馬亂琉而濟

明遂就擒上諭爾父寳曽有降表朕不忍廢賜長子名歸