Page:Sibu Congkan Sanbian126-查繼佐-罪惟錄-60-59.djvu/23

此页尚未校对


俾戒約諸峝從之景泰六年瀧水猺賊趙音旺合諸山叛

猺大肆殘掠都御史馬昂率兵討之俘斬頗衆天順五年

𢑱将軍顔彪都御史葉盛討平兩廣瀧水羅傍諸蠻成

化元年諸蠻復叛命都督同知趙輔為總兵官及左僉都

御史韓雍徃征之雍𠡠中有無若葉盛殺降之語翰林編

修丘濬條陳用兵事宜上以示輔雍等兵部尚書王竑上

論軍中妄報功次希求陞賞之𡚁且云猺獞逼脅平民使

為賊黨進則驅我民以當矢石退則殺我民以抒怨憤今

宜慎選府州縣官撫綏招致使現在之民懷惠而固守𬒳

脇之衆聞風而來歸両廣藥石端在於此輔等征大藤及