Page:Sibu Congkan Sanbian126-查繼佐-罪惟錄-60-59.djvu/77

此页尚未校对


譲無功别命都督楊文佩征鹵前将軍印與韓觀恊討譲

乃械蠻酋林寛至京栲主使合撃盡平之永樂元年鎮遠

侯顧成駐貴州上言金筑安撫等處每有征討宜令土軍

與官軍一槩操練上以𢑱情惮於約束不許正綂十四年

苗反詔保定伯梁瑶兵部侍𭅺侯璡副⿰糹⿱丿㤙 -- 總兵方瑛率兵討

之時靖遠伯五驥與都督宫聚張軏等還自𪋤川即命力

恊攻苗聚軏失利驥獨擒苗酋䖝富檻京師驥稱病還瑶

等代鎮景泰二年都御史王來擒苗酋韋同烮於香爐山

中明年來與瑶皆召還成化十四年普定等處蠻賊零刼

赴任雲南叅政姚昶家属都督呉經請大𤼵兵不許明年