Page:Sibu Congkan Sanbian127-查繼佐-罪惟錄-60-60.djvu/171

此页尚未校对


之江上有鏡它國盗來輙先炤之治𢧐具

  木蘭皮打回咭呤順哈

木蘭皮國西海中其舟容萬人酒肆果園俱偹物産亦異

粒長三寸爪圓六尺胡羊高数尺春割腹取脂縫合仍活

秋風忽𧺫人獸急就水飲稍遲渇死又打囘咭呤順哈

海外小國打囘永楽三年遣使朝貢咭吟纒首長衫不食

肉食以手攫不通朝貢附舶香山澳順哈人醜而黒婚

姻意合則從

  巴刺西

巴刺西國在南海甚逺正徳辛未遣使臣沙他白入貢言