Page:Sibu Congkan Sanbian128-查繼佐-東山國語-2-1.djvu/20

此页尚未校对


女皆歡呼鄉邑士民填塞衢巷馳聽公堂者萬人詔有以今年

神武元年大赦天下與民更始云云其恩例二十九條時道

路梗塞風傳南都復蓋鳴雷與其黨偽為此詔以鼓三吴之義

者頌布各邑聞者涕泣久之事不實各屯漸散廢平湖復不守

鳴雷見執不屈從容就法

方維新浙之紹與籍崇禎癸未進士未就選南都繼變維新避

入舟山魯王監國仍入内地從少年角起移屯開北以王正五

夏癸石為將每有戰功唐閩加維新為廵撫都御史嗣魯唐繼

敗維新 奔林莾雄於常玉雨山之間曽和文信國沁園春一

闋首云帝王治道春秋晝法其尾署大明臣方維新拜草暨各