Page:Sibu Congkan Sanbian130-闕名-弔伐錄-2-1.djvu/154

此页尚未校对


 廸張邦昌依元約施行文字𥨸恐遲𣻉若水巳兼

 程先来差使臣王深尹宣蔡松及丘吉吕青前去

 軍前報信伏望令慈特賜照㑹施行

靖康元年十一月  日大宋河東大金軍前告和

   𠫵議武翼大夫武功縣開國男食邑三百户

   王履状

  大宋河東大金軍前告和副使徽猷閣學士朝

   訓郎隴西院開國男食邑三百户李(⿱艹石)

   馮獬状

大宋告和河東大金軍前國信使中大夫知樞宻院