Page:Sibu Congkan Sanbian130-闕名-弔伐錄-2-1.djvu/156

此页尚未校对


   邑四百户賜紫金魚袋馮獬状

   宋主書告和願割三鎮

靖康元年十一月 日大宋皇帝致書大金國相元

帥專馳使介逺布悃誠今春大軍俯臨郊甸㝷以上

皇傳位之意引過請和承大金皇帝子元帥奉伯大

金皇帝酌中之命特脩舊好㝷報知大金國相元帥

並令班師信義之重比堅金石於是宗廟再安生民

頼慶乃割三鎮以謝徳惠旣而諸州民情愚執群臣

議論二三往復告求致淹時月葢縁寡昧失不詳思

誓約之盟豈敢輒易果煩大軍来詰兹事中外震動