Page:Sibu Congkan Sanbian132-張元濟-三輔黃圖-1-1.djvu/34

此页尚未校对


門災莽更霸城門曰仁壽門無𭛌亭

長安城東出第二門曰清明門一曰籍田門以門内有

籍田倉一曰凱門漢書平帝元始四年東風吹屋瓦且

盡即此門也漢宫殿䟽曰第二門名城東門莽更名曰

宣德門布恩亭

長安城東出北頭第一門曰宣平門民間所謂東都門

漢書曰成帝建始元年有白蛾群飛蔽日從東都門至

枳道又䟽廣太傅受少傅上䟽乞骸骨歸公卿大夫爲

設祖道供張東都門外即此門也其郭門亦曰東都即

逢萌掛冠處也王莽更名春王門正月亭東都門至外

郭亭十三里