Page:Sibu Congkan Sanbian132-張元濟-三輔黃圖-1-1.djvu/53

此頁尚未校對


宣室温室清涼皆在未央宫殿北宣明廣明皆在未央

殿東昆徳玉堂皆在未央殿西

宣室未央前殿正室也淮南子曰周武王殺紂於宣室

漢取舊名也漢書曰文帝受𨤲宣室夜半前席賈生問

鬼神之事即此也又王莽地皇四年城中少年朱弟張

魚等燒宫莽避火宣室前殿火輙隨之

温室殿武帝建冬處之温暖也西京雜記曰温室以椒

𡍼壁𬒳之丈繡香桂爲柱設火齊屏風鴻羽帳規地以

𦋺賔氍毹漢書曰孔光爲尚書令歸休與兄弟妻子燕

語終不及朝省政事或問温室省中樹何木光不應

京房奏考功課吏法上令公卿朝臣㑹議温室