Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/100

此页尚未校对


 渤海所下

 大榛峪口永樂年建通四海冶本口通步緩驢鞍嶺口永樂二年建通歩緩磨石口永樂二年建二道關并東山墩

  空水口通衆騎極衝擦石口嘉清二十三年建通歩緩田仙峪寨永樂二年建緩賈兒嶺口嘉靖十五年建界牌石迤

  西安寕臺大管仲渠兩口安至徳勝堂通歩緩慕田峪關永樂二年建正𨵿迤西王家駝至界牌石各墩空俱平漫臨大川通衆騎極衝

  餘通歩緩

  邊城八十一里半嘉靖三十年建

  附墻臺四座嘉靖三十年建

  空心敵臺四十四座隆慶三年至萬厝元年節次建

 黄花鎮下

 𬃷園寨口永樂年建通歩緩石城峪口永樂年建通步緩西水峪口永樂年建通永寕南山謊砲兒并韓家川

  通衆騎極衝石湖峪口正徳八年建緩撞道口永樂二年建内窪外阜受敵極衝桃園東西墩空通歩緩鷂子峪口

  嘉靖二十三年寛漫通衆𮪍極衝本鎮口嘉靖十七年建二道關通四海冶來𮪍由三道關徃西南道路寛漫通衆騎極衝小長

  峪口永樂年建通尖緩大長峪口永樂年建山險通歩緩南冶口永樂二年建通步緩