Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/102

此页尚未校对


 轎子頂嘉靖二十五年建平漫東自銀泪梁西墩至轎子頂墩再迤西至黄石磋通衆騎衝銀洞梁永樂年建東墩至西墩山頂一

 道通單騎衝分水嶺永樂年建東墩至西墩警門平漫通衆騎極衝餘通歩緩鏡兒谷永樂年建通步緩窟窿山

  年建水口平漫通𮪍衝餘通步緩沙嶺兒永樂年建自茶茅駝墩至沙嶺兒戰臺東西安俱年漫通衆騎極衝餘緩茶芽駝

  年建平漫俱通衆騎極衝

  邊城一十五里嘉靖三十四年建四十四年修

  附墻臺一座

  空心敵臺二十三座𨺚慶三年至萬曆元年節次建

 横嶺下

  廟兒梁永樂年建平漫通衆𮪍極衝倒翻衝永樂年建通川谷平漫通衆騎極衝姜家梁永樂年建平漫通衆騎極衝

  小山谷永樂年建溝谷通單騎衝鶯窩駝永樂年建緩陡嶺口永樂年建通步緩大石溝永樂年建平漫通衆

 騎極西核桃衝永樂年建平漫通衆騎極衝東核桃衝永樂年建平漫通衆𮪍極衝寺兒梁永樂年建平漫

 通衆𮪍極衝火石嶺永樂年建平漫通衆𮪍極衝西凉水泉永樂年建平漫通衆𮪍極衝東凉水泉永樂年建

 水口迤西平漫通衆騎極衝餘通歩緩黄石崖永樂年建通單騎衝