Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/112

此页尚未校对


 路臺八座

  敵臺一百二十座

  邊墻一百五十六里萬暦元年二年用磚石包修

 錦州下城五堡六

 錦州城洪武二十四年建成化十二年 治十七年節次修松山所城宣德年建嘉靖四十二年修衝大凌河所城

  宣德年間建嘉靖四十二年修衝小凌河城杏山驛城大荗堡大勝堡大鎮堡

 大福堡錦昌堡衝隆慶五年建大興堡衝以上各堡俱隆慶五年至萬曆二年節次修

  路臺一十七座

 敵臺九十七座

 邊墻一百四里萬曆元年二年用磚石包修

 寧遠下城五堡十六

 寕遠城衝宣德年間建嘉靖四十三年修中左所城中右所城衝上二城宣徳五年嘉靖四十二年重修

 連山驛城曹庄驛城椵木衝堡長嶺山堡沙河兒堡松山寺