Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/127

此页尚未校对


 噐局 石門路軍噐局以上自崇禎七年至本年終撫院

 楊公嗣昌更

崇禎八年更营制同前

崇禎九年新定营制撫院馮公任定 監 標两营 撫標两营 大撥

 營 驖𮪍中营 驖𮪍左營 海防营 陸運营 餘营仍前

崇禎十三年更定經制撫院朱公國棟定 撫 標前营驍𮪍左營改 撫 標

 後营監標右营改 鎮 標左恊中營監標右營改 鎮 標左恊左营

 左营 鎮 標左恊右营驍𮪍火攻营改 鎮 標右恊中營鎮標左營改

 鎮標右恊左营鎮標右營改 餘 仍舊