Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/72

此页尚未校对


遵化縣志營制邑舊無营自嘉靖已未之變始暮兵為右營後四年而置左

营踰九年而置輜重營三營鼎峙而撫臺復親提虎士居重焉撫院中軍或

𠫵逰或副總兵間有府銜者初以衞官攝之事權綦重攸関不細𩔗求老将咨

部題陞階級逓崇焉標下左營在邑治西南嘉靖四十二年設統領撫院

標兵專𠉀應援見額逰擊一中軍一千總三把總五標下右营在邑治東南

嘉靖三十八年設統領撫院標兵專𠉀應援并修工逰擊一中軍總二把總八

標下輜重營在邑城西門外萬曆元年設統領撫院輜重兵馬轉運兵餉並

應援見額遊擊一中軍一千總一把總三鎮守中軍坐营一員即三屯中营

永楽年設見額千把總官六中路恊守副總兵官兼𬋩三屯左营𨺚慶三年

設原係右营萬曆四年立恊守統領改為左營駐剳三屯萬曆二十六年題革

前車营遊擊歸併民兵於左营隨移恊守駐劄漢児荘轄中軍坐營一千把總

十三三屯右营設自嘉靖四十二年原係左营萬曆四年左右互易為右营

遊擊甲軍千把總有九 灤陽营設自萬曆九年逰擊一中軍一坐營一千