Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/73

此页尚未校对


把總七 中路南兵營設於𨺚慶三年逰擊一中軍一千把總䓁官四十有

八 按南兵营故設南将統之乃軍士分防四路将獨居中指臂不屬鞭腹

不及贅疣駢指飜為士累且南兵亡失募𥙷多北人其長子孫者乆於北猶

北地人也兵且不盡南矣萬曆戊午撫臺劉公曰梧言於 上竟罷不設

太平路永楽二年設屢經改移今仍舊𠫵将一轄擦崖子守備一榆木嶺提

調一中軍一坐营一千把總六 本路夷人二十八枝共部落五千四十有

竒俱各忠順帖服喜峰路永樂𥘉係提調把總嘉靖二十二年因撫賞總

関改為守備萬曆題加𠫵将駐劄轄董家口提調一李家谷守備一中軍一

坐营一千把總凡三本路夷人一百一十枝共部落二萬五千六十有竒

咸忠順帖服惟駱駝一枝恃其梟雄沿𫟪騷犯停貢革賞罔有悛心慿逞以

挾增益撫臺劉公不許遣路将孫顯祖䓁擊之野得首功二十餘級已又

三擒其奸細郎中䓁巳又行間使其歩下殺之駱駝隕命𫟪境稍寕今其子

卜答猶困不忘闘也 柗棩路舊𨽾馬蘭谷至𨺚慶二年添設逰擊一轄潘