Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/98

此页尚未校对


昌鎮形勝

 乘障

 居庸路隘口一十八

 居庸關城一座跨兩山周十三里高四丈二尺建置年代見沿革

灰嶺下

 飬馬峪嘉靖中五年建緩虎峪口嘉靖十五年建緩徳勝口嘉靖十五年建通大小紅并栁溝來騎三十里外馬蹄石

 緩鴈門口嘉靖十五年本口窄險緩錐石口嘉靖十五耳建寛漫三十里外闌石稍險迤南十里西通郭家庄路通單騎衝

 賢庄口嘉靖十五年建通永寕南山塔兒來騎東北通自龍潭險本口路窄緩灰嶺口嘉靖十五年建緩門家峪口

 嘉靖十五年建通白龍潭路來騎極衝以上二路隘口尚多内口不守者不載 邊 城二十六里嘉靖三十年建

 附墻臺七座

八逹嶺下

  于家衝永樂年建水口正城迤東一空通單騎次衝正關水口通大川平漫西山墩迤西至青石頂墩通于家溝供通衆騎極衝餘通步緩

  化木梁永樂年建平漫中三墩空通衆𮪍極衝餘緩黑豆峪永樂年建威靖墩至衝峪墩通衆騎極衝餘通單騎衝八逹