Page:Sibu Congkan Sanbian135-顧炎武-天下郡國利病書-50-03.djvu/62

此页尚未校对


大中祥苻間 置威武虎翼軍東明澶州通利 指揮各二 慶曆間置宣毅効忠靖戎弩手龍衞廣勇廣㨗䓁軍於澶州⿰氵⿱口肎州東明指揮各一慶

曆六年詔分河北兵為四路北京澶⿰氵⿱口肎通利合為大名路治平元年詔河北指揮分畨圑練大名府五十三為四畨 熈寕元年 詔京東武衞六指揮𨽾大名府

路而北京澶州復置𮪍射軍通利置威邊保莭廣濟軍大名府置宣武廣威軍⿰氵⿱口肎州置𮪍射保忠奉化雄勇軍 元豊四年既五路義勇為保甲狄

劉定部領之澶州教習大保長四百八十二人見扵崇政殿召執政閲試𥙷三軍借以職御差使 建𨺚中⿰氵⿱口肎州置武 㨗軍 大名立宣武衞馬監軍 元狩元年

大名䓁府置馬軍廣威步軍廣㨗政和元年⿰氵⿱口肎州屯禁軍三千盖悉天下兵力聚於澶⿰氵⿱口肎

間故其兵制獨備徽欽昏懦乃以内侍梁方平統兵拒之将領失

人遂至潰敗要非兵卒之不鋭也建炎以後政令不行於河北金

人概藉民户為軍民怨滋甚盖虜地然也正隆四年詔藉大名府西京路民年二十以上五十以

下者悉從征雖親老丁多求一子留侍 不聼元更其制每二十丁起軍一名而以萬户統