Page:Sibu Congkan Sanbian135-顧炎武-天下郡國利病書-50-03.djvu/63

此页尚未校对


之間以江南新附軍錯置之元太宗八年詔大名路於断事 官忽都虎新藉民户三十七萬二千九百七十人数内每二

十丁起軍一名令荅不 葉児領之中統二年詔藉大名路蒙古漢人民户悉為軍四年罷大名路新僉防城戍卒至元十六年調江南新附軍伍千 編置大名設萬

户以領之茲秦漢以來兵制彊弱之効可概見矣 本朝畿輔列郡建衞

者五守禦所者一而大名獨罷兵衞豈不以魏擅兩河之樞其人

習挽強椎剽代数為亂故監古割其左翼之濟慱𨽾山東右翼之

鄴汲𨽾河南支伏戍兵臨清彰德真定之間以為形聲掎角之𫝑

又以山西之寕山蒲州陜西之潼関諸衞所轄𨽾於此以備緩急

而郡獨罷置歟由予𮗚之大名土蔓衍不可與列都而可與争利

自古天下無發難則已稍發難則首兵祸事在年紀可鑒也當金