Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/142

此页尚未校对


大明清𩔖天文分野書

開平府

 親領縣一 開平

禹貢冀州之域星分尾宿 漢靈獻之際為上谷漁陽之北境迭為奚契丹所據

中綂元年爲開平府至元二年置留守司五年陞上都路 本 朝未立

 開平縣

至元二年置先是府有東陽古城至元元年置爲縣三年省入興州七年割其地屬𨵿平縣 本 朝未立

宣德府

 親領縣三 宣德 宣平 順聖

禹貢冀州之域星分入尾 周戰國時屬燕為上谷郡地為下落縣地屬幽州