Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/147

此页尚未校对


 金古上谷郡地於此置桓州屬西京威遠軍節度使𥘉罷至元二年置桓州隸上都路 本 朝未立

 雲州

 五代古望雲川地其地屬契丹開泰二年始築城郭爲望雲縣因之屬奉聖州中綂四年陞爲雲州冶望雲縣

 至元三年州存縣罷二十八年割宣徳府之龍門來隸上都路 本 朝未立

 𨺚興路

  親領縣四 高原 懷安 天成 威寧

 禹貢冀州之域 周春秋戰國時爲北國地秦漢𣈆北魏隋屬代屬新

 代屬威塞軍石𣈆𥘉入契丹是爲遼壤置柔𨖚鎭大定十年陞爲縣置宣德州明昌三年陞為撫州屬西京承安三年陞州

 之新城鎭爲威寜縣其年又陞為鎭寜軍中綂𥘉立高原縣三年以郡爲内輔地陞爲隆興路 本 朝未立

  高原縣