Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/149

此页尚未校对


本朝未立

遼東都指揮司舊𨖚陽路

 支郡二 懿州 蓋州

 親領縣一  遼陽

舜爲營州之域尾箕之分 秦於此置東郡屬幽州𥘉脩遼東故塞至浿水為界以限朝鮮郡

領縣八遼東居其一東漢以郡屬青州後還屬幽州及漢未公孫度自號平州牧及其于康㨿有其地三國魏置東夷校尉

居襄平而分遼東昌黎等五郡爲平州復後合爲幽州𣈆武帝咸寜二年析五郡置平州改遼東郡為國太元十年北燕慕容

垂據有遼東郡元魏仍爲遼東郡𥘉職貢不廢叛服無常太宗親征得蓋年城置蓋州得𨖚東城置𨖚州

契丹神冊四年脩遼陽故城曰東平郡後號南京律耶德光改南京爲東京因之於此置遼陽府領縣二𥘉

東京路至元六年置東京總管府二十五年改東京曰遼陽路 本 朝立遼東都指揮司及定遼