Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/158

此页尚未校对


義州

禹貢冀州之域星分尾宿秦分置遼西郡爲絫縣因之東漢末其縣爲山戎所三國

𣈆皆為貞觀十九年太宗征高麗甞駐軍于此遂建城號宜州崇信軍上節度使天徳三年    州

仍其 本 朝未立

利州

禹貢冀州之域星分箕尾周春秋戰國屬燕爲賓從縣地屬遼西東漢末爲東夷所據

𣈆    唐武德五年分饒樂郡都督於奚部落置鮮州屬營州後遷於青州神龍中改隸幽州天寳後爲

奚所五代契丹平奚其地建城綂和四年置阜俗縣十六年更為利州開泰元年領阜俗縣至元二年

降州爲利城縣四年復置割龍山縣隸大定府阜俗縣併入本州仍隸大寜路 本 朝未立

川州