Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/159

此页尚未校对


禹貢冀州之域星分尾度 唐本青山州地㑹同三年置白川州天祿五年改白川州領咸

康等三縣後省天眷二年陞州爲刺史屬懿州大定𥘉州罷隸成平府承安二年復置川州仍屬懿州以縣併入州屬

北京路至元二年省入懿州尋復置川州仍隸大寜路 本 朝未立

錦州

禹貢冀州之域星入尾宿周春秋屬燕遼東縣地三國魏武帝伐烏桓即其

𣈆爲北燕所據置西樂郡隋唐其地空虚及唐末入契丹以其地實衝要廼以所俘漢民居之號錦州臨海軍

中節因之陞爲臨海軍節度至元三年以錦州省入義州㝷復置隸大寜路 本 朝未立

高州

禹貢冀州之域星分尾度唐本信州地萬歳元年置契丹失活部屬營州都督兵亂遷置青州神

龍𥘉還隸幽州𨖚開泰中伐高麗降三韓之人遂建城邑以居之故名高州天眷中省州存縣承安三年復置州析武平松