Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/161

此页尚未校对


  凌川舊千户所 遼鎭舊千户所

舜營州之境星分尾度秦遼東郡地郡屬州無慮縣爲西部都尉治所莽廢和帝永元十六年

於𨖚東復置西部都尉無慮仍屬焉漢末為公孫度所據三國魏置䕶東夷校尉居襄平以綂之𣈆咸寜二年復分𨖚東

等郡置平州後為慕容廆所據後周隋高句麗略有遼東高宗始平之置巫閭守捉城阿保機取其地大聖

會同二年建顯州奉先軍節度天會七年改爲廣寜府天眷三年改遼西路轉運司領廣寜望平閭陽鍾秀四縣

遼東辛丑歳更爲行軍民總管府辛亥改爲軍民萬户府中綂元年復改萬户府爲總管府至元六年降爲散府十五年陞爲廣寜

寧路總管府 本 朝未立

 閭陽縣

本無慮縣地大聖會同二年建顯州奉先軍又於州西南七里置乾州廣德軍節度立奉陵縣後改曰閭陽

七年徙閭陽治南州後隸廣寜府壬寅年改縣爲閭陽千户所至元六年改千户所爲縣十五年又以縣爲行千户所事