Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/76

此页尚未校对


孫世芳宣府志序高皇帝光復軒虞治

區憫四百年染夷甿庶徙居庸関南舊郡

邑守宰盡罷其戍居兵卒武吏馭之要亦

一時權宜已爾文望帝乗三駕餘威圖復

郡邑舊制西鼎成之亟淵慮未紓向微仁

宣二宗命憲臣來監即政教號令有所不

行又何敢以一方文獻責介胄也

秦始皇帝二十六年分天下為三十六郡其一

上谷漢高帝五年分上谷郡地為𣵠郡各置