Page:Sibu Congkan Sanbian137-顧炎武-天下郡國利病書-50-05.djvu/20

此页尚未校对


 江又為横塘以分其𫝑使水行於外田成於内有圩田之象焉

 故水雖大而不能為田之害必歸於江海而後已以是推之則

 一州之田可知矣故蘇州五門舊皆有堰今俗呼城下為堰下

 而齊門猶有舊堰之稱是則隄防既完則水無所瀦容設堰者

 恐其暴而流入於城也至和二年前知蘇州李侍郎開崑山塘

 而得古閘於夷亭之側是古者水不亂行之明驗也及夫隄防

 既壊水亂行於田間而有所瀦容故蘇州得以廢其堰而夷亭

 亦無所用其閘也為民者因利其浦之闊攘其旁以為田又利

 其行舟安舟之便决其堤以為涇今崑山諸浦之間有半里或

 一里二里而為小涇命之為某家涇某家浜者皆破古隄而為

 之也浦日以壊故水道湮而流遲涇日以多故田隄壊而不固