Page:Sibu Congkan Sanbian137-顧炎武-天下郡國利病書-50-05.djvu/40

此页尚未校对


政和六年以户曹趙霖提舉常平開脩平江諸浦

 霖上言三説一曰開治港浦二曰置閘啓閉三曰築圩褁田三

 者闕一不可又各有先後緩急之序其置閘篇曰治水莫急於

 開浦開浦莫急於置閘置閘莫利於近外若置閘而又近外則

 有五利焉江海之潮日両漲落潮上SKchar浦則浦水倒流潮落浦

 深則浦水湍㵼逺地積水早潮退定方得徐流㡬至浦口則晚

 潮復上元未流入江海又與潮俱還積水與潮相度徃來何縁

 減退今開浦置閘潮上則閉潮退即啓外水無自以入裹水日

 得以出一利也外水不入則泥沙不淤於閘内使港浦常得通

 利免於堙塞二利也瀕海之地仰浦水以溉髙田毎苦鹹潮多

 作堰㫁若決之使通則害苗稼若築之使塞則障積水今置閘