Page:Sibu Congkan Sanbian137-顧炎武-天下郡國利病書-50-05.djvu/46

此页尚未校对


 湏候流順河深衆水歸源當於此時諸閘都閉挑開一處堰壩

 任潮徃來借清水力東衝西決自復成江矣考工記曰善溝者

 水囓之此之謂也

 計吳淞江東南黄浦口起至大盈浦口止一萬五千一百丈大盈浦口起至永淮寺東止一千六百丈 永淮寺東起至趙屯

 浦口止一千五百丈趙屯浦口起至至陸家浜止二千三百五十丈 陸家浜起至千墩浦口新洋江止一千六百丈 通計

 長二萬二千一百五十丈

泰定元年復立都水營田使司命行省左丞朶兒只班知水利前

 都水少監任仁發開吳淞舊江于嘉定州之趙浦嘉興上海縣

 之潘家港烏泥涇各置石閘注八

至正元年命工部尚書秃魯行省平章政事只里瓦歹䓁撩漉吳

 淞江沙泥浚各閘舊河直道與漕渠張涇及風波南俞北俞塩