Page:Sibu Congkan Sanbian137-顧炎武-天下郡國利病書-50-05.djvu/73

此页尚未校对


 隆慶三年 命廵撫都御史海瑞開白茆港劉家河黄浦港諸海

  口及湖浦涇漊并浙直交界湮塞處所

  時江南大飢䟽留蘇松常三府漕粮二十萬石募民興工開吳

  淞江自王渡起至宋家橋口七十里并以餘剰工銀開白茆港

 萬曆三年又開黄浦白茆吳江諸湮塞口及修浙江海寕海塩䓁

  縣衝壊海塘其海塩石塘南環澉浦北接金山上海等界尤

  要害越三年工成

 弘光元年 命工部主事朱子覲開吳淞江以 國難不果

  歸有光曰吳地庳下為民利害尤劇治之者皆莫得其源委禹

  之故迹其廢乆矣太湖之廣三萬六千頃入海之道獨有一路

  所謂吳淞江者顧江自湖口距海不逺有潮泥填淤反𡈽之患

  湖田膏腴徃徃為民所圍占而與水爭尺寸之利所以淞江日