Page:Sibu Congkan Sanbian138-顧炎武-天下郡國利病書-50-06.djvu/93

此页尚未校对 要害吳固僅轄其東壖然湖中七十二峰大半隷吳吳之


 兩洞庭與武進之馬蹟獨峰高而址闊人廬稠密爲萑苻


所窺伺萬曆戊子馬蹟之嘯聚巳爲殷鹽矧兩洞庭又吳


邑西南之命脉邇歲東山多亡命匿迹水陸縱横致厪督


 撫勤兵搜勦俘斬報


聞則太湖尤非無事之日雖𨕖將募卒布列余皇可恃無恐


 而在吳境實稱第一險阻旣志矣可弗圖歟


   一西洞庭