Page:Sibu Congkan Sanbian139-顧炎武-天下郡國利病書-50-07.djvu/30

校对本页时出现了一个问题


用民運至濟寕以裏河船逓送至 京師謂之轉運農民不習河

淮之事多觸風波䧟沒且徃復經𡻕失農時勞費於正粮数倍民

以為不堪用平江伯陳瑄議令民運至淮安瓜洲出耗脚搬剥蘆

蓆楞板之費對船貼兊與軍謂之兊運民猶以為不堪成化七年

用都御史滕昭議罷淮𤓰之運令官軍於水次交兊而加過江之

耗所謂長運也自水利不修邑中種稲之田不能十一毎𡻕漕粮

十四萬石皆糴之境外而他邑常貯糠秕浥潤之米乗交兊方急

而糶之故米色常𢙣而軍吏持之坐索𥝠耗無復限制萬曆𥘉議

天下漕船三月過淮以避伏秋之水惟時漕軍臨兊無米至于借

庫借典借商一以苟且取辦而姦人獻變賣之䇿尤為禍首人視

去其田疇如釋械繋不復論直是時㡬無以為縣矣萬曆十一年

邑民以改折事上請是時邑人宗伯徐學謨為司農言民疾苦甚

悉户部下其議令以本縣正兊米十萬餘石毎石改折銀七錢改

兊米六千四百餘石毎石改折銀六錢是時尚慮輸納後時令撫

按三𡻕一報 制可行之十年上下咸便至二十一年始請著為

令報可于是皆有戀田里之心矣先是萬曆十六年兵備李公淶

以㑹計之数端緒混淆有司多不能致其精詳於是集郡邑長參

伍討論本之部文兼攷故實法有相沿者必遡其本始事有不相

襲者必求其指歸定為經賦册册成而本折起存之数徴納傾觧

之式章章具列吴中士民謹藏之為玉條金科經賦册所始是時各州

縣熟田平米一石該折銀四錢八分五厘六毫八忽五微六纎嘉

定以漕折之故奏免輕齎蓆木板過江修河等銀一萬七千二百

兩有竒比之各縣毎石應减省銀四分有竒矣至二十三年知府

孫公成泰以毫忽纎微煩𤨏難于計筭㮣以成数各属一例毎石

派銀五錢則并前奏免之数亦在派内其有帶徴另項練兵貼役

觧扛徭里等銀則以派剰之数通融抵𠑽故此不見損彼不見増

盖百姓𡻕受一萬六千之賜而不知也𡻕出一萬六千之賦而亦

不知也夫輕齎等銀既奉 㤙免則 聖明憐恤元元之意宜宣

布于下下有正供亦宜使人知之竊意正其名可矣縣有積荒之

田為粮九千五百石有竒垂十餘年屡募開墾民莫之應至欲以

吳淞軍為屯田亦不能行萬曆十二三年令朱公廷益議招徠遠

人告佃而起科之限則土民以伍年客民以十年于是草萊之中

耒耜交集然民當不科之時相與媮衣食其間一旦定税額則又