Page:Sibu Congkan Sanbian139-顧炎武-天下郡國利病書-50-07.djvu/59

此页尚未校对


数介胄之夫時有增汰矣夫義烏陸兵之精者也江淮間塩徒漁

户水兵之精者也南北皆在千里内一旦有事置十萬金于軍門

則壮士萬人可以立致顧此費安從出哉

城池 吴淞所城在縣治東四十里周一千一百六十歩𥘉去海

三里而近潮汐侵嚙東北漸傾嘉靖十九年兵備副使王儀議移

於舊城西南一里三十一年島夷犯境廵按御史尚維持以土城

難守檄知縣楊旦改甃以甓周七百九十丈 寳山所城在縣東

南清浦鎮舊名清浦旱寨嘉靖三十六年更名恊守吴淞中千户

萬曆五年増築新城周二里九分更名寳山千户所

鎮臣 鎮守南直隷江南地方副總兵官署都指揮僉事一員

陸營中軍把⿰糹⿱丿㤙 -- 總以都指揮體綂行事署指揮僉事一員萬曆九年設