Page:Sibu Congkan Sanbian139-顧炎武-天下郡國利病書-50-07.djvu/87

此页尚未校对


行則例不分東西中三鄉一槩粮上加耗金花銀両布疋先儘重則官田毎銀一両折米四石粗布一疋折米一石細布一疋折米二石白銀一両

隨時定價其上中髙户俱派與本色秔糯等米務使民心恱服而錢粮不至于有弊 國計充足而官府不至於有累仍翻刋告示𤼵鎮店鄉村凡

有人烟去䖏張掛曉諭知悉

又按府境坍江坍湖坍泖及䧟海田粮俱係㮣縣秋粮帶徴陪貱學基倉

基等稅亦然伏覩成化二十三年十月𥘉十日弘治十一年十二月二十

一日兩次 詔書節文田畮有因大水衝決虗貱税粮及水坍沙壓等項

田地稅粮負累人户陪納者並許具告勘實照例除豁今江海湖泖坍䧟

田粮正合此例而學校倉塲並係官府開前代義役田粮尚䝉除免况官

地乎江海陪貱之粮本府同知史俊嘗一具 奏未行學倉基地猶未有

為之言者并著于此為長民者告