Page:Sibu Congkan Sanbian141-顧炎武-天下郡國利病書-50-09.djvu/149

此页尚未校对


而黙寓反經之意也至嘉靖戊子知縣丁謹具减賦奏直𨽻常州府宜興縣

知縣臣丁謹䓁謹 奏為開闢荒田以給貧民事臣謹仰丨蒙聖㤙叨授兹職自嘉靖六年十一月𥘉一日到任㕥來夙興𢧐競

圖惟捕報切見本府屬縣武進無錫江隂宜興前代税糧額設毎𤱔實徴五升三合五勺至正丁酉武進宜興先歸 天朝無錫江

隂附近蘇州尚為叛賊𥨸㩀 天命征勦苦戰十年大軍乏 食至丁未年權于武進宜興預借次年秋糧民田毎𤱔五升三合五勺併

作一年起科遂徴一斗七合至戊申為洪武元年常州府知府趙良貴㕥為無錫江隂税糧俱照舊額獨武進宜興則併舊額及預

借之数㮣作實徴未曽分豁宣德年間巡撫尚書周忱獨憐二縣糧重 奏乞金花銀六萬四千両毎両折米四石官布八萬疋毎

疋折米一石儘派二縣𡻕遠政更金花銀毎両折米二石八斗省岀之数反包别用官布八萬疋亦為柗江嘉定二處分去三萬疋

是二縣雖有銀布之名殊無銀布之利賦重之苦其來如此又况本縣地方西南連長興廣徳山隴山水時𤼵衝成澗壑東北接沙

子湖太湖水鄉湖水時漲沒為沙渚加以災傷疊遇田漸抛荒三分有一地利尋縮正税仍舊民不能堪逃亡日甚見此民困罔不

痛心臣伏覩嘉靖六年二月十三日 詔書内一欵各處荒白田地小民豈無願開墾耕種者亦由官吏里甲逼其認糧當差不敢