Page:Sibu Congkan Sanbian141-顧炎武-天下郡國利病書-50-09.djvu/44

此页尚未校对


十二石人十二丁二十四年免粮十四石人十四丁今准田四百七十畆

丁如舊六品嘉靖十年免粮十石人十丁二十四年免粮十二石人十

二丁今准田四百畆丁如舊 七品嘉靖十年免粮八石人八丁二十四

年免粮十石人十丁今准田三百三十五畆丁如舊 八品嘉靖十年

粮六石人六丁二十四年免粮八石人八丁今准田二百七十畆丁如舊

 九品嘉靖十年免粮四石人四丁二十四年免粮六石人六丁今准田

二百畆丁如舊 外官半减 教官舉監生員嘉靖十年各免粮二石人

二丁二十四年如十年例今准田四十畆丁如舊 雜職省𥙊承差知印

吏典嘉靖十年各免粮一石人一丁二十四年如十年例今准田二十畆

丁如舊致仕者免十之七丁田准前数 閑住者半丁田准前数

徴輸 嘉靖四十五年知縣謝師𫿞立徴粮一條編法先是夏税秋粮派