Page:Sibu Congkan Sanbian141-顧炎武-天下郡國利病書-50-09.djvu/58

此页尚未校对


𡻕申花詭令民得訐舉代𭛠于是貧富信規避絶徭𭛠均僥倖杜寓粮長

于甲運之中行限田于編年之内行之三年而民不知徭所稱百世永頼

者非歟十六年知府譚桂議得該府秋粮在元延祐中止四十九萬六

千餘石麥絹等額尤亷入 國朝洪武二十六年除絲綿塩鈔馬草外𡻕

徴夏税正麥一十一萬九千三百二十石秋粮正米五十三萬三千五百

一十五石弘治十五年除絲綿等項外𡻕派正麥一十五萬四千三百八

十七石有零正米六十萬六千九百五十四石有零俱見會典又按府志宣徳十年米已六十

續加之数莫識其因今户部坐派悉照此数而該府會計毎年實徴秋

粮平米一百五萬三千五百餘石較之部額多四十四萬六千五百餘石

此何以故部之坐派者正額也而軍運之蓆耗輕齎民運之加耗㫪辦夫

船車脚等費皆户部及撫院題 准載之漕運議单及賦𭛠等書者及禮