Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/31

此页尚未校对


隂陵迷失道復引而東至東城括地志云隂陵在濠州定逺西北六十里今鏌

鎁山南北存周二里余讀梁志𮧯叡傳魏攻鍾維叡自合肥徑隂陵大澤遇澗

谷輙飛橋以濟乃知隂陵是在鏌鎁山南故自定遠覌之隂陵在足逺西北而

自隂陵覌之則東城在隂陵東故曰引而東至東城也東城之名本漢元朔中

封趙敬肅王子刘遺為東城侯國于此及至東漢則又為鍾離國至梁則又為

臨豪郡隋開皇二年又改為豪州曰鍾離者從山而得名臨豪曰豪州則從水

而得名自煬帝分為四縣有定逺後至南唐開運置定逺軍定逺之志遂以東

城屬定逺東城不明辨則馬丘無所安之夫東城使在定逺則馬丘何得在常

𡍼漢王粲浮淮賦望馬丘之髙峙是明淮上見丘也馬丘之為馬鞍山無惑則

陵陵之不在靈璧又可知𡍼山穿淮又宜在鳯陽矣