Page:Sibu Congkan Sanbian144-顧炎武-天下郡國利病書-50-12.djvu/37

此页尚未校对


民田屏蔽塩竈其功甚大𠪱時既乆頽圮不存至本朝天聖改元范仲

淹為㤗州西溪監日風潮泛濫渰沒田産毁壊亭竈具請于朝調四萬

餘夫修築三旬畢工遂使海瀕沮洳潟鹵之地化為良田民得奠居至

今頼之自後寖失修治𦂯遇風潮恕盛即有衝决之患自宣和紹興以

来屡𬒳其患阡陌洗蕩廬舎漂流人畜喪亡不可勝數每一修築必請

朝廷大興工役然後可辦望令淮東常平茶塩司今後捍海堰如有塌

損隨時脩葺務要堅完可以經乆從之

孝宗淳熈八年置都灌塘扵淮隂縣西南瀆頭村以灌田民享其利

九年淮南漕臣錢冲之言真州之東二十里有陳公塘乃漢陳登濬源

為塘用救旱飢大中祥符間江淮制置𤼵運司治扵真州𡻕籍此塘灌

注長河流通漕運其塘周回百里東西北三靣𠋣山為岸其南𢃄東則